Faglig interesse

Gjennom utdanningen min ved NHH, har jeg hatt mange interessante og fengende kurs. Utdanningen ved NHH gir en stor bredde, noe som åpner mange dører, og medfører mange valgmuligheter etter endt utdanning. Naturligvis, har noen fagområder stått fram som mer interessante enn andre, og i de følgende avsnittene kommer en beskrivelse av de fagområdene jeg har fattet størst interesse for gjennom min tid på NHH.

Prosess- og kvalitetsledelse:

Det faget som kanskje har vekket størst interesse for meg på NHH, er Prosess- og kvalitetsledelse. Prosessledelse går i veldig korte trekk ut på å utvikle en bedrifts arbedisprosesser på en slik måte at de skaper en størst mulig kundeverdi og inntjening for bedriften. En prosessleder jobber aktivt i team med mennesker på tvers av avdelingene i organisasjonen, for å sikre en helhetlig og gjennomtenkt utførelse av bedriftens viktigste arbeidsoppgaver. Vesentlige oppgaver for en prosessleder vil, sammen med ulike rolleinnehavere i bedriften, være å identifisere og dokumentere de eksisterende prosessene i organisasjonen, jobbe med måling av prosessene (finne gode mål for prosessene, og å jobbe med hvordan man kan foreta selve målingen), og ikke minst å være med å finne nye og bedre måter man kan utføre prosessen på. Et viktig aspekt innenfor dette fagområdet, er it-systemer, og hvordan forbedringsmulighetene i bedriften kan måles og sikres gjennom støtte, og riktig implementering av it-systemer. Særlig viktig er automatiseringen it-systemer kan tilby, samt kvalitetssikringen man kan oppnå.

Prosesslederen skal i tillegg utvikle organisasjonen, skape en bevissthet rundt prosesser blant alle nivå og ansatte, slik at organisasjonen som helhet er klar over hva prosesser er, hvorfor prosessorienteringen er viktig, hvilken prosess de selv er en del av, og hvordan de utgjør en viktig del av det som gjennomføres i bedriften. En økt prosessbevissthet er med på å utivkle organiasjonen, alle ansattes tilknytning til den og dens utvikling. Dette vil i sin tur kunne skape bedre prosesser og gi økt verdiskapning.

Simulering av forretningsprosesser:

Dette er et fag som på mange måter relaterer seg til prosess- og kvalitetsledelse, beskrevet overfor. Faget ser på hvordan forretningsprosesser og andre systemer kan modelleres, og tar i bruk aGPSS (General Purpose Simulation System). Kjennskap til aGPSS gjør at man kan modellere forretningsprosessene eller systemene det er snakk om, gjennomføre simuleringer, forslå endringer, og enkelt se hvordan endringene gir utslag i ulike mål. Spesielt egnet vil dette verktøyet være i situasjoner der det foreligger ulike typer usikkerhet, enten det gjelder varierende etterspørsel, varierende tidsbruk i utførelsen av ulike typer aktiviteter, eller andre usikkerhetsmomenter. Verktøyet kan eksempelvis brukes i forbindelse med produksjonsplanlegging, bruk av lagermodeller eller andre logistikksystemer. Faget har gitt meg et beslutningsverktøy som på en mer vitenskaplig måte kan fastslå hvilke, av et gitt utvalg tiltak, som vil være mest effektive i ulike situasjoner. Dette vil skape bedre beslutninger, og bedre lønnsomhet i organisasjonen.

Prosjektledelse:

Et veldig interessant og praktisk fag jeg har hatt, er prosjektledelse. Faget har gitt meg innblikk i prosjektet som organisasjonsform, og hvordan man som prosjektleder leder prosjektet gjennom dets ulike faser for å sikre prosjektets fastsatte mål. Det er viktig at prosjektlederen kan gjennomføre og styre et forprosjekt før prosjektet etableres. Etter at prosjektet er vedtatt, skal prosjektlederen organisere prosjeketet (sette opp prosjektorganisasjonen, finne aktuelle medlemmer, definere mål, rapportering o.l.). Samtidig må prosjektet planlegges, og deles opp i mindre deler med ulike mål og milepæler, noe som endre opp i milepælsplaner og aktivitetsplaner. Etter projektet er kommet i gang, skal prosjektleder styre og følge opp prosjektet, innkalle til møte følge opp målene som er satt, behandle og håndtere avvik som oppstår på en best mulig måte. Samtidig er prosjektlederen en leder som skal lede organisasjonen, og sørge for at medlemmene i prosjektet har det bra, men samtidig yter innsatsen de er satt til å yte. Prosjektledelse er et veldig spennedne arbeidsområde, som trekker på mange forskjellige evner og ferdigheter.

Styring av forsyningskjeder:

Jeg har alltid vært fasinert av logistikk og vareflyt i store organisasjoner, og hvordan optimalisering av forsyningskjeder i og mellom organisasjoner kan være med å tilrettelegge for økonomisk vekst. På NHH har jeg blant annet hatt fag i Supply Chain Management, og fått innblikk i hvordan forsyningskjeden skal styres. Det er viktig at forsyningskjeden underbygger organisasjonens strategi. Strategien sier mye om både produktene som leveres og kundene som organisasjonen vil rette seg mot, og det er essensielt at forsyningskjeden tilpasses deretter. Viktige forhold å ta hensyn til, er om verdikjeden skal være rask eller responsiv. Tilbyr selskapet masseproduserte varer til lav pris, vil dette kreve en annen forsyningskjede enn selskaper som tilbyr større grad av spesialisering. Krever kundene rask leveringstid, vil dette stille andre krav enn kunder som heller verdsetter høy kvalitet og god service. Uansett behov, er en bevisst tanke omkring bedriftens forsyningskjede viktig. Andre aspekter som er interessant å ta stilling til i jobben med forsyningskjeder, er tilfeller der man har store internasjonale kjeder, der e-handel utgjør en viktig del av kjeden, og kjeder som i større grad tilbyr tjenester, i stedet for varer.